Únor 2011

Protitankové překážky

23. února 2011 v 21:32 | NCNS |  Opevnění
Protitankové překážky

Protitankový příkop
Jedná se o umělou teréní překážku.
Skládá se ze svažující části a dvoumetrové betonové stěny.
Protitankové sloupy
Dva U profily svařeny k sobě a zasazeny do betonového pásu. Dutina byla vyplněna hlínou nebo betonem. Jinak by nepřítel mohl překážku zničit vložením trhaviny do dutiny.
Ocelový rozsocháč
Rozsocháč tvořili tři válcované profily. Dva profily byly k sobě snýtovány a jeden byl šroubován. Kvůli snadnější dopravě. Sešroubovány byly místě postavení překážek. V řadě tvořili pro tank nesnadnou překážku i po převrácení.

Železné překážkové kolíky

13. února 2011 v 20:48 | NCNS |  Opevnění
Zobrazení několika typů železných překážkových kolíků. Skládal se z ohnutého drátu, jehož spodní část je ukotvena v betonové kostce. Oky se provlékal ostnatý drát. Řadily se mezi lehké protipěchotní překážky.

Zobrazení překážkových kolíků

Siemens NX - Sketch

4. února 2011 v 10:42 | NCNS |  Siemens PLM NX
Sketch - Skica (náčrt)
Skica slouží k 2D definování základních geometrických tvarů, z kterých po vysunutí můžeme tvořit objemová tělesa nebo plošné tvary.
Jednoduché palety nejsou detailně popisovány.
Type
on plane
- slouží k základnímu výběru roviny, na niž bude skica vytvořena.
V Plane Option můžeme vybrat Existing Plane (na existující rovinou plochu), další volby jsou Create Plane (vytvořit rovinu skici) rovinná plocha skici bude vytvořena z entit, které již existují, např. rovina posunutá ve směru normály jiné rovinné plochy, rovina skici vytvořena z přímek.
A nakonec
Create Datum CSYS (vytvoření roviny skici z CSYS) vytvoření roviny skici z posunutí základních rovin souřadného systému. Reverse direction - opačný směr.
Sketch Orentation - orientace skici. Reference má dvě volby Vertical a Horizontal. Select Reference - je výběr vektoru nebo přímky, která nám stanovuje osu otočenÍ. A poslední volba opět Reverse direction - opačný směr.
Type on path - vytvoří rovinu na křivce. Path vybrat jednu křivku nebo sadu křivek, které tangentně navazují. Plane Location určuje kde se bude bod roviny na křivce nacházet (poloha, vzdálenost). Volby jsou Arc Length vzdálenosti z délky křivky, % Arc Length je procentuální určení z délky křivky a Through Point určuje pomocí automatického uchycené nebo definicí hodnot
XYZ na křivce.
V Plane Orientation vybíráme orientaci vůči křivce a to z voleb Normal to Patch (z normály), Vector (z vectoru), Parallel to Vector (paralelně s vektorem) a Through Axis ("skrz" osu). Reverse Plane Normal (opačný směr normály). Sketch Orientation (orientace skici) můžeme vybrat metodu automatická, relativně k ploše a z parametru křivky. Opět je tu možnost opačného směru.
Další
Ovládání skici (popis zleva doprava):
Ukončení skici, výběr skici, orientace pohledu skici (otočení pohledu kolmě k rovině skici), změna roviny skici (skicu lze přesunout na jinou rovinu).
Paleta entit a nástrojů skici (popis zleva doprava):
Profil (tvorba spojitých křivek), Line (úsečky-každá čára je kreslena zvlášť), oblouky, kružnice, rychlé ořezání/rychlé prodloužení, roh, zaoblení, obdelník, spline studio, bod.
Vlastnosti entity (popis zleva doprava):
Tato paleta se přizpůsobuje entitě. Tato varianta palety je pro profil. První ikona je kreslit úsečku, přepnutí na oblouk. Pak je zde pasáž způsobu zadávání, první je pomocí souřadnic XY(kartézský) a druhý pomocí délky a úhlu (polární).
Paleta pro definování skici (popis zleva doprava):
Kóta - definování rozměru, úhlu, vzdálenosti entit.
Constrains - přidání vazeb.
Auto Constrain - automatické vazby.
Show All Constrains - zobrazení všech vazeb
Show/Remove Constrains - zobrazení/odebrání vazeb
Covert To/From - převést geometrii z/do.
Alternate Solution - inverze směru kóty.
Inferred Constraints - odvození vazeb.
Create Inferred - přidávání vazeb při kreslení. Souvisí s předchozím příkazem.
Add Existing Curves - přidání existujících křivek.
Project Curve - promítnutí křivky.
Offset Curve - odsazení křivky.
Mirror Curve - zrcadlení křivky.