Březen 2010

SIEMENS NX Paletka Standard+View

30. března 2010 v 23:30 | NCNS |  Siemens PLM NX

Zde jsou zobrazeny palety Standard a View. Tyto palety patří ještě k těm základním, které se velmi často používají. U těchto palet nebudu doplňovat odkazy s ukázkou práce, protože jejich funkce je víceméně jasná. Toto pravidlo se netýká příkazu Transform a Move Object.

Paleta Standard
 1. Start - výběr pracovního prostředí: Modeling, Drawing a Shape Studio. Zapíná se zde i modul Assemblies (pro práci se sestavou).
 2. New - nový díl, nová sestava nebo nový výkres.
 3. Open - klasická volba Otevřít soubor. Ve volbě Option se nechají nastavit pravidla načtení. Například u sestavy můžeme určit, zda načíst všechny komponenty nebo jen ve složce.
 4. Save - uložit.
 5. Print - tisk dílu.
 6. Cut - vyjmout. To je klasika. Funguje podobně jako ve Windows, ale tady se moc nepoužívá.
 7. Copy - kopírovat. To samé jako Cut. Taky se moc nepoužívá. Plně a lépe nahrazuje Move Objekt.
 8. Paste - vložit. To samé jako Cut. Spíše používám Import.
 9. Delete - vymaž. Asi nepoužívanější můj příkaz :-D.
 10. Undo - zpět. Toto je další můj oblíbený příkaz. Vrací provedenou akci.
 11. Redo - znovu. Opak zpět. Obnovuje vrácenou akci.
 12. Transform - transfomuje objekt. Skrývá v sobě funkce Měřítko, Zrcadlení podle křivky, Obdelníkové pole, Kruhové pole, Zrcadlení podle plochy a Point Fit.
 13. Move Object - tímto příkazem můžeme využít funkcí různých druhů posunu a rotace objektů.
 14. Properties - výpis vlastností objektu.
 15. Objekt Information - informace o geometrických objektech.
 16. Display Information - zapnutí informačního okna.
 17. Documentation - spustí přiloženou nápovědu. Ta se automaticky neinstaluje. Musí se donstalovat zvlášť. Je většinou v angličtině. Velmi dobrá pomůcka.
Paleta View
 1. Fit - vycentruje zobrazení modelu nebo sestavy.
 2. Fit View Selection - centruje zobrazení pouze výběru.
 3. Zoom - klasika. Všechny CADy ho mají. Přiblížení/oddálení. Funguje podobně. Rychlejší je kolečko na myši.
 4. Rotate - otočení pohledu. Lepší je používat prostřední tlačítko myši. A ještě lepší je mít vícetlačítkovou myš např. Logitech.
 5. Pan - posuv pohledu. Opět je lepší používat myš. Tentokrát je to kombinace prostřední tlačítko + pravé tlačítko. I zde je lepší více tlačítková myš. Rychlejší činnost.
 6. Perspektive - perspektiva. Přepne zobrazení do perspektivy.
 7. Save View As - uložení pohledu. Uloží současný pohled mezi přednastavené Front, Left atd.
 8. Rendering Style - možnosti zobrazení tělesa (např. stínovaní s hranami, bez hran, drátové zobrazení, renderovaný obraz).
 9. Wireframe Contrast - tohle je k zobrazení konstrastu mezi tělesem a pozadím. Ještě jsem nepoužil.
 10. See Tru - zobrazení dvou stínovaných těles a to jak prvku obalového, tak i vnořeného.
 11. See Tru Shell - souvisí to s předchozím příkazem. Nezkusil jsem.
 12. View Orientation - přednastavené pohledy. Front, back, left, right, top, bottom, Isometric, Trimetric.
 13. Background Color - brava pozadí. Spíše nastavuje jen světlost pozadí.
 14. Clip Work Section - zobrazení řezu. Zapne a vypne zobrazení řezu součásti nebo sestavy. Dobré pro hledání kolizí mezi dvěma a více součástmi.
 15. Edit Work Section - upravuje zobrazení řezu.

Siemens NX Feature+Feature Operation

23. března 2010 v 14:14 | NCNS |  Siemens PLM NX
Nahoře jsou zobrazeny dvě palety. Paleta Feature a Feature Operation. Jsou to základní palety modulu Modeling. Popisovány budou zleva doprava. Při rozkliknutí trojúhelníčku vedle křížku v pravé části palet se otevře panel, kde se navolí další funkce. Ale ty se většinou v praxi nepoužívají.

Jak budu doplňovat jednotlivé funkce, budou na ně aktualizovány odkazy.

Paleta Feature:
 1. Sketch - přepnutí do prostředí návrhu k provedení základních tvarů, většinou jednodušších půdorysů objektů. Provádí se zde 2D parametrické i neparametrické (volné) návrhy.
 2. Extrude - vytažení původního 2d náčrtu. Pokud je náčrt v rovině, tak vytažením vznikne těleso. Většinou je těleso taženo kolmo na rovinu nárčtu. Pokud je náčrt v prostoru, tak vytažením vznikne plocha tažená ve směru předem určeného vektoru.
 3. Revolve - vytvoření tělesa rotací náčrtu v definovaném počátečním a koncovém úhlu okolo stanovené osy.
 4. Swept - šablonování. Spojení dvou různých od sebe vzdálených náčrtů s trajektorií.
 5. Sweep along Guide - šablonování s průvodcem.
 6. Tube - vytvoření potrubí podle připravené osy.
 7. Pre-NX5 Hole - otvor volný nebo s parametrickou polohou. Funkce ze starých verzí.
 8. Hole - otvor na bod. Když není definován bod středu otvoru na ploše, proběhne přepnutí do Sketch.
 9. Boss - vytvoření definovaného válcového tělesa na ploše s udáním polohy.
 10. Pocket - vytvoření otvoru obdelníkového nebo válcového typu s definovanými rozměry a polohou.
 11. Pad - vytvoření nového obdelníkového tělesa na ploše s definovanými rozměry a polohou.
 12. Emboss - tento prvek se mi nepovedlo smysluplně využít.
 13. Slot - k vytvoření drážek.
 14. Groove - vytvoření zápichu na rotačním tělese.
 15. Exctract Geometry - vytvoření nové plochy z geometrie tělesa, nebo kopírování plochy.
 16. Sheet from Curves - plocha tažená z křivky.
 17. Thicken - vysunutí plochy ve směru normály.
Paleta Feature Operation:
 1. Booleovy operace - Unite - spojit(sečíst), Subtract - odebrat(odečíst), Intersect - průnik(společná část obou těles). Je možné zachování původních Target i Tool.
 2. Parametrické prvky - výběr a vložení param. prvků: plocha, vektor, souřadný systém a bod.
 3. Draft - úkos stěny tělesa.
 4. Edge Blend - zaoblení hran tělesa.
 5. Face Blend - zaoblení ploch.
 6. Soft Blend - zaoblení ploch přes tangentu a křivky.
 7. Chamfer - sražení hran těles.
 8. Schell - je vytvoření skořepiny.
 9. Thread - závit do otvoru.
 10. Mirror Feature - zrcadlení základních prvků.
 11. Mirror Body - zrcadlení těles.
 12. Sew - sešití ploch. Při sešití uzavřených ploch vznikne těleso.
 13. Patch - zatím jsem nepoužil.
 14. Wrap Geometry - uzavření tělesa. Například když jsou v tělese neprůchozí otvor, tak se uzavře plocha s neprůchozím otvorom a nezůstane po něm v ploše stopa, jako při klasickém zalepování. Ještě jednodušeji se nechají odstraňovat otvory pomocí sinchroní technologie, ale to je jiná kapitola.
 15. Offset Face - posunutí plochy.
 16. Scale Body - úprava pomocí měřítka nebo poměrem.
 17. Split Body - rozdělení tělesa rovinou nebo plochou.
 18. Divide Face - rozdělení plochy tělesa křivkou, plochou nebo rovinou.
 19. Hole - popsáno výše.
 20. Trim Body - ořez tělesa plochou nebo rovinou.
 21. Exctract Geometry - popsáno výše.
 22. Join Face - spojení ploch tělesa.
 23. Instance Feature - kopírování prvků Feature pomocí pole.
 24. Assembly Cut - zatím jsem nepoužil
 25. Promote Body - přesunutí dílu ve stromové struktůře sestavy z loaded assembly do assembly. Výsledkem je, že se díl nenačítá jako připojený komponent, ale jako komponent v souboru sestavy. Používá se při exportování sestav.

SIEMENS NX PLM

23. března 2010 v 10:01 | NCNS |  Siemens PLM NX
Tak jsem se díval po webu a najít nějakou stránku o Siemens NX dříve Unigraphics, kde by bylo popsáno, jak ten krám, který máme v práci funguje. Bohužel jsem já ani kolegové nenašli. Z manuálu dodaným k softwaru máme salát a v rámci úspor nemáme ani podporu od dodavatele.
Tudíž, co si sám neuděláš, to nemáš! Dostal jsem možnost, po menším přemlouvání, abych ve svém osobním čase mohl pracovat na firemním softwaru a modelovat již zmíněné (v jiné části blogu) pevnosti, bunkry a tvrze.
Další problém je, že NX je stejně jako Catia a Pro/Engineer pouze v angličtině. Už jsem viděl pár pokusů o překlad, ale většinou tyto překlady rozhodily celá menu, že se v tom pak nikdo nevyznal. Kdyby byl zájem o neodzkoušenou češtinu, vím kde je a na požádání dám k dispozici odkaz. Tuto verzi českého překladu nemám odzkoušenou! Náš ajťák mi doporučil, ať mu nedělám problémy nějakými fiškutálijemi z internetu.
Ostatní více dostupné CAD systémy (Inventor(Autocad),SolidWorks,SolidEdge a další) jsou v češtině i s interaktivní nápovědou.
Jelikož mě osobně NX přijde nejuniverzálnější a hlavně ho máme ve firmě, tak zde popíšu občas nějaké funkce.
Doufám, že to ostatním uživatelům tento pokus pomůže v práci.
Firma nemá všechny moduly, takže budu popisovat jen ty, které mám k dispozici a použiji je v rámci modelování pevností. Mimořádně ukáži i prvky použité při firemní práci.
Tak a nakonec info o verzi. Pracuji (mám k dispozici) na verzi Siemens NX 7 s moduly (prostředím) Modeling, Drawing a Shape Studio. Vím že jsou i další, ale na ně nemáme licenci. Takže je ani nemohu popisovat.
PS: Kdyby jste měl někdo jakékoliv plány ke kulometu CSvz.28 nebo k houfnicím Škoda, určených do čs. opevnění. Tak mi dejte vědět.

TWO STEPS FROM HELL

21. března 2010 v 0:06 | NCNS |  ČLÁNKY
Unikátní orchestrální hudba od skladatelů Thomase Bergensena a Nicka Phoenixe.
Lze ji slyšet v řadě trailerů na nové filmy a hry, při kterých běhá mráz po zádech.


Okna MS

13. března 2010 v 16:39 Citáty

MS Windows je multifunkční OS!
Při každé instalaci se posere něco jiného..

Autor je jistý nejmenovaný uživatel, jistého nejmenovaného serveru.